She-P Classic
195,000원
  • 빨강, 자주, 분홍, 파랑, 검정                                                                                                                                     
  • 메티컬 등급의 실리콘 소재 ( 부드럽고 플렉시블한 소재)
  • 10여년 간의 제작 노하우로 핸드메이드로 제작 (made in Netherlands)